21 Nisan 2009 Salı

Öğrenciler Mühendisliği Tartıştı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası “Öğrenci Üye Kurultayı 2009” Sonuç Bildirgesi'nde sağlıklı bir üniversite-sanayi-toplum ilişkisinin kurulması gerektiği vurgulandı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası “Öğrenci Üye Kurultayı 2009” Sonuç Bildirgesi'nde eğitimdeki eşitsizlikler ve sermaye kesiminin daha çok kâr etmesine dayalı mühendislik anlayışının reddedilerek, üniversitelerin bilim üreten mekanlar olması ve mühendislerin toplumsal yaşamda da faydalı ve verimli olmaları için sağlıklı bir üniversite-sanayi-toplum ilişkisinin kurulması gerektiği vurgulandı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın düzenlediği ve 45 üniversiteden 500 öğrenci üyenin katılımıyla 14–15 Mart 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen, “Mühendis: Toplumun Öznesi mi? Sermayenin Nesnesi mi?” konulu Öğrenci Üye Kurultayı 2009'un sonuç bildirgesi açıklandı. Üniversiteler, mühendislik ve eğitim sistemi ile ilgili sorunların var olan toplumsal sorunlarla birlikte incelenmesi gerektiğinin belirtildiği bildirgede, eğitimdeki eşitsizlikler ve sermaye kesiminin daha çok kâr etmesine dayalı mühendislik anlayışı reddedilerek, üniversitelerin bilim üreten mekanlar olması ve mühendislerin toplumsal yaşamda da faydalı ve verimli olmaları için sağlıklı bir üniversite-sanayi-toplum ilişkisinin kurulması gerektiği belirtiliyor. MMO öğrenci üyelerinin talepleri ise şöyle sıralandı: • Üniversitelerin küreselleşme ve sermaye isteklerine göre yapılandırılması uygulamalarından vazgeçilmelidir. • Baskıcı yaklaşımlara son verilmeli, düşünce özgürlüğünü kısıtlayan, toplumu tek tipleştiren ve dışlayan 301. madde v.b. düzenlemeler kaldırılmalı, aydın kıyımının önüne geçilmeli; yükselen milliyetçilik ve linç kültürü reddedilmeli, farklı görüş ve halkların bir arada yaşama hakkı güvence altına alınmalıdır. • Başta eğitim sistemi olmak üzere toplumu muhafazakârlaştırmaya yönelik tüm gerici uygulamalara son verilmelidir. • Planlamacı bir anlayışla, toplumsal gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve yaşam boyu eğitimi, ülkenin bilim ve teknoloji yeterliliğinin güçlendirilmesini temel alan eğitim politikaları yaşama geçirilmelidir. • Eğitim her kademede eşit ve parasız olmalı; genel bütçeden eğitime aktarılan pay yeterli seviyeye getirilmeli, üniversite bütçelerinde bilimsel araştırmalara ayrılan pay artırılmalıdır. Harç, ikinci öğretim, yaz okulu, transkript, zorunlu bağış ve öğrenci belgesi v.b. her türlü paralı uygulama kaldırılmalıdır. • Ezberci eğitim yerine öğrenmek, verileri kabul etmek yerine araştırma yeteneğini geliştirmek; teknik eğitim yanında sosyal ve kültürel eğitimleri de tamamlamak; eğitimde sorgulayan, düşünen, dayanışma duygusuna sahip, bilimsel kriterleri önemseyen, aydınlanmış öğrencilerin yetişmesi en temel amaç olmalıdır. • Kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı cinsiyet ayrımcılığı ve tacize karşı yasal yaptırımlar artırılmalı; kreş, gündüz bakımevi, emzirme ve doğum izni gibi hakları hukuken garanti altına alınmalıdır. • Herhangi bir maddi geliri olmayan öğrencilerin üniversite hayatlarını daha iyi idame ettirebilmeleri için belediyeler tarafından verilen bursların Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilmesi sağlanmalı ve bu yönde yasal düzenleme yapılmalıdır. • Uygulama, mühendislik eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Teorik bilgiler laboratuvar uygulamaları ile desteklenmelidir. • Stajyer alan firmalar üniversiteler tarafından denetlenmeli, stajyerlere mesleki bilgilerin aktarılması sağlanmalı; stajyer emeğinin karşılığı olan ücret güvence altına alınmalıdır. • Tüm sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmalı, öğrencilerin bu hizmetlerden ücretsiz faydalanmaları sağlanmalı, üniversite bünyesinde bulunan medikolar kapatılmamalıdır. • Çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirmek ve yine çok sayıda donanımsız üniversite ve bölüm açmak yerine, ülkenin gereksinim duyduğu elemanlar yetiştirilmeli; yine gereksinim doğrultusunda yeterli eğitim kadrosu ve kütüphane, derslik, laboratuar, yurt v.b. alt yapısı tamamlanmış kuruluşlar oluşturulmalı; şimdiye kadar açılmış bulunan üniversitelerin eğitim düzeyi artırılmalı, nitelik eşitsizliği ortadan kaldırılmalıdır. • Uygun nitelik ve sayıda öğretim üyesi yetiştirilmeli, öğretim üyelerinin eğitim dışında ticari faaliyette bulunması engellenmeli, eğitim hizmetini üreten öğretim üyelerinin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunları çözülmeli, öğretim üyeliği mesleği saygın ve çekici hale getirilmelidir. 50/d maddesi derhal geri çekilmelidir. Öğretim üyelerinin düşüncelerinden, sendikal eylemleri ve demokratik taleplerinden dolayı karşılaştıkları her türlü ceza ve sürgün uygulamalarına son verilmelidir. • YÖK tüm kurumlarıyla kaldırılmalı, üniversiteler özerk, demokratik ve bilimsel bir anlayış temelinde yeniden düzenlenmeli, üniversitenin üç temel bileşeni olan öğretim üyeleri, öğrenciler ve üniversite çalışanlarının yönetim ve karar sürecine katılmaları güvenceye alınmalıdır. Polis ve jandarma üniversitelerden çıkarılmalı; baskıcı ve cins ayrımcı uygulamalarla dolu eğitim programları terk edilmelidir. • TMMOB ve bağlı Odaları; mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı yüksek öğreniminin planlanması, yeni fakülte ve bölümlerin açılması, eğitim programlarının oluşturulması ve kontenjanlarının belirlenmesi süreçlerinde yer almalı, bu konulardaki öneri ve onayları alınmalıdır. • Mesleklerini icra ederken mühendisleri izleyen ve sicillerini tutan tek kurum olan TMMOB ve bağlı Odaları, mühendislere yönelik tüm tasarrufların odağında olmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder