22 Aralık 2008 Pazartesi

TIME CLAUSE

1. TANIM
"Time Clause" yapılarda zaman uyumu kuralına dikkat etmek gerekir. Bu cümlelerde, ana cümle ile yan cümlede kullanılan tense uyumlu olmalıdır. Yani,
PRESENT I neverPRESENT forget to pray before I go to bed.
FUTURE Will you be there when IPRESENT arrive at the airport.
PAST When we got there, the film wasPAST over.
"Time Clause" yapılarda zaman uyumu kuralına bir tek since uymamaktadır.
I've known him since I left school. PRESENT« PAST


2. TIME BEFORE

2.1.Until/Till
KULLANIMI
until/till + isim / cümle / -ing
ÇEVİRİSİ
yüklem + -E / -IncEyE kadar [1]
isim + -E kadar [2]

- He worked patiently until he completed polishing. [1]
Cilalamayı bitirene/bitirinceye kadar sabırla çal??tı.
- Until the war, they didn't know any poverty. [2]
Savaşa kadar, yoksulluk nedir bilmediler.
"Until" ve "by" kelimelerinden hangisinin kullanılaca?? konusu çeviri ya da İngilizce yazma/konuşma esnasında bir tereddüt konusu olabilmektedir.
"Until" belirli bir zamana kadar süren bir olay ya da durum için kullanılır.
- I have to keep writing until the end of next year.
"By" belirli bir zamanda ya da o zamandan önce oluşan bir olay için kullanılır.
- My book will be finished by the end of next year.
Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da, "by" kelimesinin zaman yapılarında bu tür kullanımında hiçbir zaman bir "conjunction" olarak kullanılamaması, yani, ardından bir S+V+(O) yapısının gelememesidir.

2.2. Before
KULLANIMI
before + isim / cümle / -ing
ÇEVİRİSİ
yüklem + -mEdEn önce
yüklem + -DEn önce

- They left before the door was opened.
Kapı açılmadan önce gittiler.

2.3. By the time
KULLANIMI
by the time + cümle
ÇEVİRİSİ
yüklem + -EnE kadar

- They will have gone by the time we arrive.
Biz varana kadar onlar gitmiş olacaklar.


3. SAME TIME

3.1. As
KULLANIMI
(just) as + cümle
ÇEVİRİSİ
(tam) ... -(i)ken

- As she was walking down the road, she was hit by a lorry.
Yolda yürürken (ona) bir kamyon çarptı.

3.2. As long as/So long as
KULLANIMI
as long as/so long as + cümle
ÇEVİRİSİ
yüklem + -DIğI sürece/müddetçe

- I'll love you as long as I live.
Seni yaşadığım sürece seveceğim.

3.3. While/(Whilst)
Bu kelimelerden "whilst" çok resmi yapılarda kullanılabilir.
KULLANIMI
while/whilst + cümle [1] / -ing [2]
ÇEVİRİSİ
yüklem + -(i)ken

- They came while I was sunbathing. [1]
Ben güneşlenirken geldiler.
- While walking, he stumbled and fell. [2]
Yürürken sendeledi ve düştü.

3.4. When/Whenever
KULLANIMI
when + cümle [1] / sıfat [2] / -ing [3]; whenever + cümle [4] / sıfat [5]
ÇEVİRİSİ
(her ne) zaman ... -sE
yüklem + - DIğI zaman/-E/Ir(i)ken/-DIğI(n)dE/-IncE/ -DIkçE

- When I sleep I always snore. [1]
Ben uyurken hep horlarım.
- Please do your exercise when(ever) possible. [2]
Lütfen mümkün olan bir zaman / fırsat bulduğunda al??tırmanı yap.
- Be careful when lifting this bag. [3]
Bu çantayı kaldırırken dikkatli ol.
- She visits her parents whenever she finds time. [4]
Ne zaman fırsat bulsa anababasını ziyaret eder.

3.5. Now that
KULLANIMI
now that + cümle
ÇEVİRİSİ
için
(Hazır) ... yüklem -DIğI [(n)E] göre

- Now that everybody is here, we can start the meeting.
(Hazır) herkes burada olduğuna göre, toplantıya başlayabiliriz.

3.6. "-ing"
- He came in shouting.
Bağırarak girdi.
Bu yapıya benzer bir yapıda hiç yüklem kullanılmamaktadır:
- He came in drunk. (= When he came in he was drunk.)

3.7. During
KULLANIMI
during + isim
ÇEVİRİSİ
esnasında

- During the storm, a lot of people hid in the cinema.
Fırtına esnasında bir çok insan sinemaya s???ndı.


4. TIME AFTER

4.1. After
KULLANIMI
after + cümle [1] / -ing [2] / isim [3]
ÇEVİRİSİ
yüklem/isim + -DEn/(mEsIn)In ardından/sonra

- After he had seen the murder, he couldn't sleep whole night. [1]
Cinayeti gördükten sonra bütün gece uyuyamadı.
- After finishing his meal, Peter went to bed. [2]
Yemeğini bitirdikten sonra Peter yatmaya gitti.
- After the riot, everything is calm and quiet. [3]
Ayaklanmanın ardından herşey sessiz ve sakin.

4.2. As soon as
KULLANIMI
as soon as + cümle [1] / -ing [2]
ÇEVİRİSİ
yüklem + -Er yüklem + -mEz

- As soon as she saw the poster, she burst out a laughter. [1]
Posteri görür görmez bir kahkaha patlattı.
- As soon as leaving work, he rushes to the bar. [2]
İşten çıkar çıkmaz bara koşar.

4.3. Directly/Immediately
Bu iki yapı da sık kullanılmaz.
KULLANIMI
directly/immediately + cümle
ÇEVİRİSİ
yüklem + -Er yüklem + -mEz

- She smiled immediately she heard the news.
Haberi duyar duymaz gülümsedi.

4.4. Once
KULLANIMI
once + cümle [1] / -ing [2]
ÇEVİRİSİ
Bir kez .. yüklem + -DI mI/-mEyE gör-

- Once I make make up my mind, nothing can stop me. [1]
Bir kez kararımı verdim mi beni hiçbirşey durduramaz.
- Once signing this contract, you will have to obey the rules. [2]
(=Once you sign this contract ...)

4.5. Since
KULLANIMI
since + cümle [1] / -ing [2] / isim [3]
ÇEVİRİSİ
yüklem + -Den beri/bu yana

- He feels much better since he completed his exams. [1]
Sınavlarını tamamladığından beri kendisini çok daha iyi hissediyor.
- We haven't gone out since visiting you. [2]
Sizi ziyaret etmemizden beri(dir) dışarı çıkmadık.
- I've been typing since 12. [3]
12'den beri daktilo yazıyorum.

4.6. When/Whenever
Kullanım ve çeviri açısından "Same time" başlığı altında ele alınan "when / whenever" ile aynıdır.

4.7. Now that
Kullanım ve çeviri açısından "Same time" başlığı altında ele alınan "now that" ile aynıdır.

4.8. No sooner ... than
KULLANIM
No sooner + had + Subject + V3 + than ..+ Simple Past
(Mutlaka devrik yapıda kullanılır)
ÇEVİRİ
Daha yeni/Henüz ... yüklem + -mIştI ki ...

- No sooner had he left than he heard the explosion.
Daha yeni çıkmıştı ki patlamayı duydu.

4.9. Hardly/Scarcely ... when
Kullanım ve çeviri açısından "No sooner ... than" yapısı ile aynıdır. Mutlaka devrik yapıda kullanılır.

4.10. On, upon
"-ing" başlığı altında (aşağıda) ele alınmaktadır.

4.11. (only) to ...
Geçici bir durumu göstermek ve durumun ortaya çıkardığı sonucu ifade etmek için kullanılır.
- I rushed to the door to discover it was locked
cümlesinde "to discover" yapısı "in order to discover" anlamı taşımamaktadır, zira bu anlamı taşıyor olsa kapının kilitli olduğunu bile bile kapıya gitme söz konusu olacaktır.
* Kapının kilitli olduğunu keşfetmek için kapıya koştum.
Bu yapının gerçek karşılığı
... to discover = and I discovered
yaklaşımı ile
Kapıya koştum ve kilitli olduğunu farkettim
şeklinde olacaktır.
- I woke up one morning to find myself on the floor.
Bir sabah uyandığımda kendimi yerde buldum.
- She turned the corner, to find the car gone.
Köşeyi döndü ve arabanın orada olmadığını gördü.
- The curtain parted, to reveal a market scene.
Perde açıldı ve ortaya bir pazar dekoru çıktı.

4.12. yüklem + to + yüklem
Aslında "yüklem + and + yüklem" şeklinde kullanılabilecek bir yapıdır ve uzunca bir süreye bağlı bir sonucu ifade eder.
- She lived to be 100. (= and she became 100.)
- The show went on to become a great success.


5. "-ing"

5.1. Same time (= When)
- Returning to the village, I met an old friend.
Köye döndüğümde eski bir arkadaşla kar??laştım.
- (On/Upon) receiving the letter, you should reply immediately.
Mektubu alınca hemen yanıtlaman gerek.
"-ing" yapısı ile "time" ve "reason" anlatıldığı zaman ana cümlenin ve yan cümlenin öznesinin aynı olması gerekir.
- When I returned to the village I met an old friend. (= Returning to the village I met an old friend.)

5.2. Time after (= When/After)
"Having + V3" yapısı ile oluşturulur.
- Having completed his study he submitted it to the committee. (= After he had completed ...)

5.3. (By) + "-ing"
Bu yapı zaman belirtmesinin yanısıra neden (= reason) de belirtebilir.
- By taking advantage of the darkness, he escaped.
Karanlıktan yararlanarak kaçtı.

5.4. ..., "ing"
- He rose to his feet, spilling coffee on his pants.
(= When he was rising to his feet, he spilt coffee on his pants.)


6. Past participle (= V3)
Bu yapı edilgen (=passive) özellik ta??maktadır.
- (When it is) taken as it is, the sentence will mean nothing.
Olduğu gibi ele alındığında bu cümle bir anlam taşımaz.

CONDITION CLAUSE


1. IF

1.1. First conditional
Şu an ya da geleceğe ait gerçekleşmesi mümkün olasılık anlatır.
KULLANIMI
If + Simple present, Future/Present tense
ÇEVİRİSİ
-EcEk
(Eğer) ... -I/Er ise, ...
-I/Er
- If nothing is done about high rate of population growth, world population will have doubled by the year 2000.
Eğer hızlı nüfus artışı oranı konusunda birşeyler yapılmazsa dünya nüfusu 2000 yılına gelindiğinde iki katına
çıkmış olacak.
DEVRİK YAPI
- Should you see her, give her the message.
Onu görecek olursan mesajı ilet.

1.2. Second Conditional
Şu an ya da geleceğe ait gerçekleşmesi pek mümkün olmayan olasılık anlatır.
KULLANIMI
would (be able to)
If + Simple past, could
might
ÇEVİRİSİ
(Eğer) ... -sE(ydI), ... -I/ErdI
- If you were a man, I'd slap you here and now.
Erkek olsaydın seni şimdi şurada seni tokatlardım.
DEVRİK YAPI
- Were you a man, I'd slap you here and now.

1.3. Third Conditional
Geçmişe ait ve gerçekleşmesi artık mümkün olmayan olasılık anlatır.
KULLANIMI
could
A. If + Past Perfect, would + have + V3 [1]
might
could
B. If + Past Perfect, would + V1 + (now) [2]
might
would would
C. If + + have + V3, could + have + V3 [3]
could might

ÇEVİRİSİ
A.
-sEydi
(Eğer) , ... -I/ErdI
-mIş olsaydı

- If he had known the result he wouldn't have been so happy. [1]
Sonucu bilmiş olsaydı o kadar mutlu olmazdı.
B.
-sEydi
(Eğer) , (şimdi) ... -I/ErdI
-mIş olsaydı

- If you had been more careful, you'd be earning more. [2]
Daha dikkatli olmuş olsaydın (şimdi) fazla kazanıyor olurdun.
C.
-sEydi
(Eğer) , ... -EbIlIrdI
-mIş olsaydı

- I could have helped him if I could have swum. [3]
Yüzebilseydim ona yardım edebilirdim.


DEVRİK YAPI
- Had he been more careful, he could have won.

1.4. If + should
Az bir gerçekleşme olasılığı gösterir.
- If you should see him, let me know.
Onu görecek olursan haberim olsun.

1.5. If + happen to
"If + should" yapısı ile aynı anlamdadır.

1.6. If + were to
"Were to" yapısı gelecekte gerçekleşme olasılığı az bir olayı anlatmada kullanılabilir.
- What would you do if a war were to break out ?
Savaş çıkacak olsa ne yapardın ?
"Were to" yapısı zorlayıcı bir öneri ifade edebilir.
- If you were to move your chair a bit, we could all sit down comfortably.
Sandalyeni biraz oynatırsan hepimiz rahatça oturabiliriz.

1.7. If it weren't for
Bu yapı olayın bir başka olayı değiştirdiğini/etkilediğini göstermede kullanılır.
- If it weren't for his wife's money, he'd never be a boss.
Karısının parası olmasa asla patron olamaz.

1.8. If it hadn't been for
"If it weren't for" yapısının geçmiş zaman halidir.
- If it hadn't been for your help, she could have gone to prison.
Senin yardımın olmasa hapishaneye düşebilirdi.

1.9. But for
"If it hadn't been for" yapısı ile aynı anlamı taşır.
- But for you, I could have given up long ago.
Sen olmasan uzun süre önce vazgeçmiş olurdum.

1.10. If only (= I wish ...)
A) If only + Past tense
- If only I had more money, I could buy a drink.
(Keşke) daha fazla param olsaydı, içecek birşey alırdım.
- If only you hadn't told Jackie the truth, everything would have been all right.
(Keşke) Jackie'ye gerçeği anlatmamış olsaydın, herşey yolunda olurdu.


B) If only + would/could
Bu yapı istek/amaç belirtir.
- If only she wouldn't speak all the time, she'd make a perfect guest.
(Bir de) sürekli konuşması olmasa kusursuz bir konuk olurdu.
- If only he wouldn't snore !
Bir de horlamasa !


2. AS LONG AS, SO LONG AS
KULLANIMI
as long as, so long as + cümle
ÇEVİRİSİ
- DIğI sürece/takdirde

- She can come in as long as she promises to keep silent.
Sessiz durmaya söz verdiği takdirde içeri girebilir.

3. ASSUMING, PROVIDED, PROVIDING, SUPPOSING
KULLANIMI
assuming/provided/providing/supposing + (that) + cümle
ÇEVİRİSİ
Assuming/supposing -DIğInI varsayarsak/varsayınca
Provided/providing -mEsI koşulu ile/-DIğI takdirde

- Assuming that the journey will take a full day, we may except him any minute.
Yolculuğun bir tam gün süreceğini varsayarsak onu her an için bekleyebiliriz / her an gelebilir.
- You can borrow the car provided that you promise to drive carefully.
Dikkatli sürmeye söz verdiğin takdirde arabayı ödünç alabilirsin.

4. IN CASE
KULLANIMI
in case + cümle
ÇEVİRİSİ
- sE diye
- Buy another bottle of vodka in case more people come.
Fazla insan gelirse diye bir şişe votka daha al.
Bu yapı "in case of + isim/-ing" ( ... "durumunda") şeklinde de kullanılabilir.
- In case of a fire, use the side doors.
- In case of meeting him, do not offer to shake hands.
"Just in case" kullanımı ise "ne olur ne olmaz" anlamını yansıtır.
- "Why do you always carry that umbrella ?"
- "Just in case."

5. IN THE EVENT THAT, JUST SO (THAT), ON CONDITION (THAT)
KULLANIMI
in the event that
just so (that) + cümle
on condition (that)
ÇEVİRİSİ
-mEsI durumunda/-DIğI takdirde
- In the event that the police ask you your address, you are not legally bound to give it.
Polis adresinizi soracak olursa/Polisin adresinizi sorması durumunda yasal açıdan söylemek zorunda değilsiniz.

6. UNLESS
KULLANIMI
unless + cümle
ÇEVİRİSİ
-mEz ise/-mEmEsI durumunda
- I'll quit unless I'm given a pay rise.
Maaşım artırılmazsa ayrılacağım.

7. GIVEN
KULLANIMI
given (that) + cümle
ÇEVİRİSİ
olsa, -mEsI durumunda
- Given that x = y, then n(x+a) = n(y+a) must also be true.
x = y ise bu durumda n(x+a) = n(y+a)'nın da doğru olması gerekir.
Given yapısı "rağmen" anlamını taşıyan cümle olarak da kullanılabilir.

8. WISH
Dilek belirten bir yapı olarak "I wish / He wishes / .. " çeşitli zamanlarla birlikte kullanılabilir. Bu zamanın seçimi elbette cümlenin oluşturulduğu duruma bağlıdır.

Durum Wish
(Simple Present)
I'm not rich. I wish I was/were rich.
I don't earn a lot. I wish I earned a lot.
She talks a lot. I wish she didn't talk a lot.
(Present Continuous)
It's raining. I wish it wasn't/weren't rainining.
She is studying. I wish she wasn't/weren't studying.
(Simple Past)
She didn't come. I wish she had come.
(Present Perfect)
He has lost it. He wishes he hadn't lost it.
("Will")
You will always complain. I wish you wouldn't complain.
He will sing all the time. I wish he wouldn't sing.

Bu yapılar Türkçe'ye "keşke" olarak aktarılabilir.PLACE CLAUSE

1. WHERE
KULLANIMI
where + cümle
ÇEVİRİSİ
yüklem + -DIğI yerde
- Where I come from, this is called injustice.
Benim geldiğim yerde buna haksızlık derler.


2. WHEREVER
KULLANIMI
wherever + cümle
ÇEVİRİSİ
(neresi olursa orada)
yüklem + -DIğI her yer(d)e/yerin
- They went wherever they expected to find work.
İş bulmayı umdukları her yere gittiler.


CONCESSION CLAUSE

1. CÜMLE İLE KULLANILANLAR

1.1. Although / Though
"yüklem" + -mEsInE rağmen/karşın; -DIğI halde
- Although he is young, he is not inexperienced.
Genç olmasına karşın tecrübesiz değil.
Devrik yapı ile de kullanılabilir.
- Careful though/as she was, she couldn't prevent the accident.
(=Although she was ...)

1.2. Even if/Even though
Türkçe'ye çevirisi "although" ile aynıdır. "Even if" "-sE bile" olarak aktarılabilir.
- He borrowed my jacket even though I'd told him not to.
Almamasını söylememe rağmen ceketimi ödünç aldı.
- You have to be on time even if the lesson starts very early.
Ders çok erken başlasa bile dakik olmalısın.

1.3. Whereas
Türkçe'ye "although" gibi ya da "... ise de", "... iken" ile aktarılır.
- Whereas he has plenty of money, he has no-one to trust.
Çok parası varsa da güvenileceği bir tek kimsesi yok.

1.4. While /Whilst
Türkçe'ye "although" gibi aktarılır.
- While he is rather nice, sometimes he is a menace.
Oldukça sevimli olmasına rağmen bazen bir başbelası.

1.5.
Despite
In spite of
Irrespective of + the fact that
Regardless of
Notwithstanding
Türkçe'ye "...( gerçeğin)e karınn/rağmen" ile aktarılırlar.
- Despite the fact that he is rather nice, sometimes he is a menace.
(=Although he is ...)

1.6. As
Devrik yapı durumunda "rağmen" anlamı taşıyabilir.
- Tired as I was, I went on walking.
(=Although I was tired ...)
- Change your mind as you will, you will gain no support.
(=Although you may change ...)
Bu yapı "Reason " veya "Similarity Clause" olarak da kullanılabilir.
"As" kelimesi yerine "that" kullanıldığı da görülür.
- Fool that he was, he made no mistakes.
Aptal olmasına rağmen hiç hata yapmadı.

1.7. As ... as
Bu yapı ender olarak kullanılır.
- As widespread as his fame may be, he is not well-known in this part of the country.
(=Although his fame may be widespread, ...)


2. CÜMLE İLE KULLANILMAYANLAR

2.1. Despite/In spite of
KULLANIMI
isim [1]
despite/in spite of +
-ing [2]
ÇEVİRİSİ
yüklem + -mEsInE rağmen/karşın
isim + -E rağmen/karşın
- He came in spite of his illness. [1]
being ill. [2]
Hastalığına/Hasta olmasına rağmen geldi.

2.2. Irrespective of, Regardless of, Notwithstanding
KULLANIMI
irrespective of isim
regardless of +
notwithstanding WH
ÇEVİRİSİ
isim + -E rağmen/karşın
yüklem + -mEsInE rağmen/karşın
"göz önüne alınmaksızın"
- Regardless of whatever he may say, do it as you please.
Onun ne diyebileceğini düşünmeksizin, dilediğin gibi yap.

2.3. ..., still / yet
KULLANIMI
..., still/yet + -ing [1] / cümle [2]
ÇEVİRİSİ
yine de, ancak, fakat, bun(lar)a karşın

- He suffered a lot, yet never giving in. [1]
he never gave in. [2]
Çok acı çekti ama asla pes etmedi.

3. Given (that)
Yerine göre koşul anlamı da verebilen bu yapı pek sık kullanılmamaktadır.
- Given her charm, she is alone.
that she has charm, she is alone.
Çekici olmasına rağmen/Cazibesine rağmen, yalnız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder